Nana-kyu

Nana-kyu: 7e kyu, oranje

Kihon waza
Sonoba uke, tsuki to uchi waza, jigotai.
. Jodan uke               . Uke+seikenzuki
. Naiwan uke             . Ren tateken zuki
. Gaiwan uke             . Furiken uchi
. Gedan barai            . Urazuki
. Shuto uke               . Tate shuto uchi
. Kake uke                . Empi uchi

Tsuki waza, zenkutsudachi.
. Junzuki mawatte jodan uke
. Gyakuzuki mawatte gedan barai
. Junzuki no tsukkomi

Keri waza.
. Maegeri
. Mawashigeri
. Sokutogeri kebanashi

Renzoku waza
. Maegeri – mawashigeri – gyakuzuki
. Ayumi ashi jodan junzuki – okuri ashi chudan gyakuzuki
. Jodan shotei gyaku uchi – ayumi ashi chudan gyakuzuki – tsugi ashi maegeri

Kata
. Pinan shodan           . Pinan nidan

Sanbon gumite, keri uke
. Ude nagashi uke – gyakuzuki
. Ushiro e ayumi ashi ude nagashi uke – gyakuzuki

Ippon gumite
. Jodan nagashi uke – tate uraken uchi – chudan gyakuzuki
. Gedan nagashi barai – okuri ashi jodan junzuki + hirate nagashi uke – gyakuzuki

Goshin waza
. Uke mi                       . Te tori

Jiyu gumite
. Randori