Go-kyu

Go-kyu: 5e kyu, blauw

Kihon waza
Sonoba tsuki to uke waza, jigotai – yoko e ido.
. Naiwan nagashi uke + chudan tate ken zuki
. Jodan nagashi uke + jodan tate ken zuki
. Gaiwan nagashi uke + chudan tate ken zuki
. Harai nagashi uke + chudan tate ken zuki

Tsuki waza, zenkutsudachi.
. Junzuki            . Junzuki no tsukkomi
. Gyakuzuki       . Gyakuzuki no tsukkomi
. Tobikomizuki   . Nagashizuki

Keri waza.
. Maegeri           . Sokutogeri kebanashi
. Mawashigeri    . Ushirogeri

Renzoku waza
. Mawashigeri – ushirogeri – uraken uchi
. Okuri ashi jodan gyakuzuki – maegeri – jodan nagashi junzuki
. Ayumi ashi jodan kagite uchi – ushiro okuri ashi no ashi barai – kekaeshi sokutogeri fumikomi – gyakuzuki

Kata
. Pinan sandan   . Pinan yondan

Sanbon gumite, jodan uke
. Uchi nagashi junzuki – soto okuri ashi mawashigeri
. Jodan kote nagashi uke – kekaeshi chudan haishu uchi – haito gyaku uchi

Ippon gumite
. Gaiwan nagashi uke + chudan tateken junzuki – naiwan nagashi uke + chudan tateken gyakuzuki
. Shuto nagashi uke – kekaeshi ganmen shuto uchi – chudan mawashigeri – mae empi uchi – haito uchi

Goshin waza
. Ryote kubi tori   . Ashi waza

Jiyu gumite
. Randori