Curriculum Hachi-kyu

Hachi-kyu: 8e kyu, geel

Reishiki: budo etiquette

Karatedo no jutsugo: karatedo terminologie

Kihon waza
Sonoba tsuki, uchi to uke waza, jigotai/shikodachi.
. Seiken zuki                       . Jodan uke
. Naname seiken zuki         . Uchi uke
. Sanbon seiken zuki          . Soto uke
. Uraken uchi                      . Gedan barai

Sonoba keri waza, jigotai.
. Sune maegeri    . Sokutogeri fumikomi

Tsuki waza, zenkutsudachi.
. Junzuki mawatte jodan uke
. Gyakuzuki mawatte gedan barai

Keri waza.
. (Surikomi) Maegeri          . Mawashigeri

Renzoku waza
. Ayumi ashi jodan junzuki
. Ayumi ashi chudan gyakuzuki
. Maegeri – jodan junzuki
. Surikomi Maegeri – chudan gyakuzuki

Kata . Kihon kata

Sanbon gumite, chudan uke.
. Uchi nagashi uke – kekaeshi yoko empi uchi
. Soto nagashi uke – maegeri – chudan gyakuzuki

Ippon gumite
Uke mi: hidari junzuki dachi. Tori mi: musubi dachi.
. Jodan nagashi uke – maegeri – tate empi uchi
. Gedan nagashi barai – sune mawashigeri – jodan age uchi