Yon-kyu

Yon-kyu: 4e kyu, paars

Kihon waza
Sonoba tsuki to uke waza, jigotai – mae e ido.
. Gaiwan nagashi uke + jodan tate ken junzuki
. Harai nagashi uke + jodan tate ken junzuki
. Naiwan nagashi uke + chudan tate ken gyakuzuki
. Gaiwan nagashi uke + chudan tate ken gyakuzuki

Tsuki waza.
. Junzuki                        . Kette junzuki
. Junzuki no tsukkomi   . Kette junzuki no tsukkomi
. Gyakuzuki                   . Kette gyakuzuki

Keri waza.
. Maegeri                          . Mae tobigeri
. Sokutogeri kebanashi    . Ushirogeri
. Mawashigeri                  . Ura-mawashigeri

Renzoku waza
. Ura-mawashigeri – gyakuzuki – tsugi ashi mawashigeri
. Okuri ashi jodan junzuki – mawashigeri – chudan nagashi gyakuzuki
. Okuri ashi jun no furiken uchi jodan kirikaeshi te jun no nukite uchi jodan – ayumi ashi nagashi gyakuzuki – ashi barai – soto okuri ashi mawashigeri

Kata
. Pinan yondan                . Pinan godan

Sanbon gumite, keri uke
. Ude nagashi uke – ryū no shippo gari – gyakuzuki
. Okuri ashi jun no osae ude nagashi uke – gyakuzuki

Ippon gumite
. Harai nagashi uke + jodan koken uchi – okuri ashi jodan tate ken zuki + hirate nagashi uke – chudan gyakuzuki + kuzushi
. Kote nagashi uke – haishu uchi – yoko empi uchi – osae ude gatame

Goshin waza
. Do tori                            . Koshi waza

Jiyu gumite
. Shiai kumite