Ni-kyu

Ni-kyu: 2e kyu, bruin

Kihon waza
Tsuki waza.
. Junzuki
. Kette junzuki
. Junzuki no tsukkomi
. Kette junzuki no tsukkomi
. Gyakuzuki
. Kette gyakuzuki
. Gyakuzuki no tsukkomi
. Kette gyakuzuki no tsukkomi
. Tobikomizuki
. Tobikomi nagashizuki

Keri waza, kekaeshi.
. Maegeri – mawashigeri
. Maegeri – sokutogeri
. Sokutogeri – mawashigeri
. Mawashigeri – Ura-mawashigeri

Renzoku waza
. Okuri ashi gyakuzuki – ura-mawashigeri – mae-mawashigeri – gyaku no furiken uchi
. Okuri ashi uchi nagashi junzuki – tsugi ashi gyakuzuki – mawashigeri kekaeshi ura-mawashigeri – gyakuzuki
. Okuri ashi jodan gyakuzuki – maegeri – tsugi ashi jodan mawashigeri – okuri ashi tai o sabaki nagara gyaku no jodan uraken uchi – ayumi ashi chudan gyakuzuki

Kata
. Kushanku          . Naifanchi

Kihon gumite
. Ipponme            . Nihonme

Ohyo gumite
. Ipponme            . Nihonme

Goshin waza
. Sutemi waza     . Ne waza

Jiyu gumite
. Randori