Ikkyu

Ikkyu: 1e kyu, bruin

Kihon waza
Tsuki waza.
. Junzuki (sando)
. Kette junzuki
. Junzuki no tsukkomi
. Kette junzuki no tsukkomi
. Gyakuzuki (sando)
. Kette gyakuzuki
. Gyakuzuki no tsukkomi
. Kette gyakuzuki no tsukkomi
. Tobikomizuki
. Tobikomi nagashizuki

Keri waza.
. Mawashigeri                    . Tobigeri
. Ura-mawashigeri             . Nidangeri
. Ushirogeri                        . Mikazukigeri
. Kaiten ura-mawashigeri  . Kakatogeri

Renzoku waza
Uki gumo.
. Ushiro e ayumi ashi jun no jodan haishu nagashi uke – tsugi ashi jodan mawashigeri – uchi okuri ashi harai nagashi uke + jun no nukite uchi jodan – ayumi ashi jodan junzuki – jun no ude nagashi uke gedan kirikaeshi te naiwan nagashi uke – okuri ashi gyaku no jodan haito uchi – ayumi ashi ryo shuto uchi

Inazuma.
. Okuri ashi jun no uraken age uchi doji ni maegeri chudan – uchi okuri ashi jun no gedan nagashi uke – jodan gaiwan nagashi uke doji ni jodan zuki – tai o sabaki jun no te de otoshi chudan nagashi uke – onoji te de jodan koken uchi – ayumi ashi chudan teisho uchi – okuri ashi yoko empi uchi – ushiro tsugi ashi uchi uke

Kata
. Pinan 1-5     . Kushanku   . Naifanchi

Kihon gumite
. Sanbonme   . Yonhonme

Ohyo gumite
. Sanbonme   . Yonhonme

Goshin waza
. Nage waza  . Kansetsu/tuite waza

Jiyu gumite
. Randori