Rokkyu

Rokkyu: 6e kyu, groen

Kihon waza
Sonoba tsuki to uchi waza, hanmi dachi.
. Jodan (tate ken) junzuki
. Chudan (tate ken) gyakuzuki
. Jodan chudan nido (tate ken) zuki
. Furiken uchi kekaeshi uraken uchi
. Haito nido uchi
. Shuto nido uchi

Sonoba kekaeshi keri waza.
. Sune maegeri (Sanpo)
. Yoko e sokutogeri fumikomi (Sanpo)
. Sune maegeri – sokutogeri fumikomi – ushirogeri fumikomi

Tsuki to uke waza.
. Junzuki              . Kette junzuki
. Gyakuzuki         . Kette gyakuzuki
. Shuto uke         . Tobikomizuki

Keri waza.
. Maegeri            . Mae hizageri
. Mawashigeri     . Mawashi hizageri
. Sokutogeri kebanashi
. Ashi sabaki + keri waza

Renzoku waza
. Mawashigeri – sokutogeri kebanashi – chudan gyakuzuki
. Ayumi ashi jodan nagashi junzuki – kaiten uraken uchi – gyakuzuki
. Shuto nagashi uke – maegeri – shuto uchi

Kata
. Pinan shodan    . Pinan sandan

Sanbon gumite, jodan uke
. Jodan haishu nagashi uke + ura zuki – mae empi uchi
. Jodan uchi nagashi junzuki – kake uke – hizageri

Ippon gumite
. Otoshi nagashi uchi – okuri ashi jodan junzuki – gyakuzuki
. Ude nagashi uke – soto shuto uchi – gyakuzuki

Goshin waza
. Ude tori              . Eri tori

Jiyu gumite
. Randori